Disclaimer

E-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten dievertrouwelijk is, of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling nietde geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de restvan dit e-mailbericht, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n).Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte, waarbij u gevraagd zalworden het bericht te vernietigen.W ij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdigeverzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. T ulip Publications garandeert niet dat het berichtvrij zal zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die wordengebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Persoonsgegevens

T ulip Publications is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrektepersoonsgegevens gebruikt T ulip Publications om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haarproducten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling vanpersoonsgegevens van toepassing. A ls u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dankunt u dat bij ons kenbaar maken.Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat T ulip Publications zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleendíe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet ofuit verplichtingen die T ulip Publications jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geenpersoonsgegevens aan derden verstrekt.U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te latencorrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen.Onze Privacy verklaring kunt u op https://tulippublications.com/privacy-statement raadplegen.

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door Tulip Publications verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Tulip Publications streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoek ervan de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Tulip Publications ingericht en worden ook niet door Tulip Publications onderhouden. Tulip Publications aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Tulip Publications.

Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van)deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – alsook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen,berusten uitsluitend bij Tulip Publications, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tulip Publications niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te(doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Get in Contact

tp-logo

Contact Details

Ceintuurbaan 23B
3051 AG Rotterdam
The Netherlands

The Tulip Publications

The Tulip Publications Ceintuurbaan 23B 3051 AG Rotterdam The Netherlands